Argumenty na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

10 czerwca 2011


Argumenty na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Krytyczne opinie nie powinny przesłaniać faktu, iż koncepcja CSR nie stałaby się tak popularna wśród przedsiębiorstw i praktyków, gdyby nie odpowiadała konkretnym oczekiwaniom klientów oraz nie stanowiła narzędzia budowy pozycji konkurencyjnej. Nawet jeśli działania ograniczają się do etyki instrumentalnej. Stąd też obserwuje się na zewnątrz, niejednokrotnie znaczne, zaangażowanie firm w projekty działań na rzecz społeczności lokalnych, w których działają lub mają zakłady produkcyjne, szczególnie w regionach dotkniętych bezrobociem. W wewnętrznej strukturze organizacyjnej firm coraz częściej można znaleźć działy i menedżerów CSR, a decyzje podejmowane są w ramach konsultacji społecznych z różnymi partnerami. Firmy przygotowują także obszerne raporty CSR, stanowiące bardzo często element polityki promocyjnej.

Zwolennicy CSR twierdzą, iż nawet, jeśli działanie firm wynika z wyrachowania, co jest argumentem jego przeciwników, to przecież przedsiębiorstwa mają wystarczające możliwości i zasoby do nagłośnienia i rozwiązania istotnych problemów społecznych[7]. Mają też realne możliwości aktywizowania społeczności lokalnej, edukowania społeczeństwa, popularyzacji akcji dobroczynnych oraz przyczynienia się do rozwoju gospodarczego poszczególnych miejscowości i wzrost zamożności mieszkańców. W efekcie, podaje się często konkluzje, że działanie w ramach CSR generuje więcej korzyści niż skutków negatywnych. Ważną grupą argumentów wspierających podejście dotyczy odpowiedzialności za negatywne skutki działalności w postaci dążenia przedsiębiorstwa  do  minimalizowania wyrządzanych szkód oraz stopniowej poprawy stanu środowiska naturalnego[8].

Ekonomicznym przesłaniem dla aktywizacji CSR uznaje się fakt, że rynek nie jest wystarczającym regulatorem życia gospodarczego. Efektem są powtarzające się cyklicznie inflacje i pogłębiające bezrobocie. Funkcjonowanie współczesnej gospodarki jest wypadkową działania rynku oraz państwowych podatków, regulacji, wydatków. Jak sugeruje B. Klimczak, jeżeli przedsiębiorstwa chcą zachować znaczny zakres wolności w sytuacji ułomności rynku, paradoksalnie powinny przyjąć obowiązek społecznej odpowiedzialności. Chodzi tu o odpowiedzialność społeczną za zobowiązania przyjmowaną przez przedsiębiorstwo w wyniku nacisku społecznego. Interesariusze dokonują oceny działań przedsiębiorstwa i na jej podstawie tworzą zapotrzebowania na różnego rodzaju popyt, a ten z kolei wytycza zakres społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Takie ujęcie odpowiedzialności przedsiębiorstw oznacza, że przyjmują one zobowiązania społeczne, jako warunek ograniczający zakres ich wyborów[9].

Zobowiązania te polegają m.in. na ustaleniu, jakie szkody mogą powstać w wyniku określonego działania, jak również na określeniu, jakie warunki muszą zostać spełnione, by szkody nie miały miejsca. Zobowiązanie to także unikanie szkodliwych skutków działań przedsiębiorstwa dla osób trzecich.

Następne zobowiązanie to przyjmowanie odpowiedzialności, za jakość produktów oraz za tworzenie ewentualnych negatywnych skutków zewnętrznych dla interesariuszy. Firmy nie powinny i nie mogą same podejmować decyzji o szkodliwości produktu czy o stratach w środowisku. Niezbędne jest informowanie opinii publicznej o ryzyku związanym z produkcją i z samym produktem, a także o możliwości unikania szkód i sposobie ich zminimalizowania.

Jak już wspominano firma społecznie odpowiedzialna proaktywnie zarządza relacjami ze wszystkimi grupami społecznymi (interesariuszami), na które oddziałuje poprzez prowadzoną działalność, zaś grupy te z kolei mogą mieć wpływ na nią.  Gdy firmy  nie identyfikują wszystkich obszarów wpływu może to w skrajnych przypadkach generować konflikty i straty oraz problemy w realizacji założonych celów.

CSR to strategia biznesowa, a jej niestosowanie grozi  ryzykiem i jego poważnymi konsekwencjami; niektóre z nich to:

o zanieczyszczenie i degradacja środowiska;

o przemoc w pracy;

o dyskryminacja;

o defraudacje i korupcja;

o procesy sądowe, spory pracownicze;

o brak akceptacji ze strony lokalnej społeczności.

Przy spadającej tolerancji opinii publicznej na błędy popełniane przez korporacje, powyższe problemy mogą w istotny sposób obniżać wartość pozamaterialną firmy. Biznes jest poddawany presji i  ciągłej ocenie, rosną oczekiwania konsumentów. Społeczeństwo i media w coraz większym stopniu oczekują transparentności i etyki. Jak pisze T.Gasiński „ Dobre zarządzanie CSR daje pewność uzyskania oraz utrzymania i monitorowania „społecznej licencji” na długoterminowe i efektywne prowadzenie działalności”[10]. Rosnąca liczba firm na świecie korzysta z szeregu instrumentów CSR i wymaga tego także od swoich partnerów: ogłaszają polityki społecznej odpowiedzialności, deklarują wartości, jakie wyznaje firma, przygotowują i wdrażają wewnętrzne dokumenty dobrych praktyk, przystępują do inicjatyw branżowych, raportują swoje działania w zakresie CSR czy też zrównoważonego rozwoju, poddają się niezależnym audytom, weryfikacjom i certyfikacji.

Wdrażając te zobowiązania przedsiębiorstwa mogą między innymi:

o poszerzyć kompetencje organizacji, uczynić ją bardziej innowacyjną;

o w pełni zrozumieć, jak różni interesariusze na nią oddziałują;

o zarządzać strategicznie – tworzyć firmie lepsze otoczenie do prowadzenia biznesu;

o w pełni zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka;

o dokonać analizy i oceny ryzyka oraz wybrać obszary priorytetowe;

o budzić zdrowe zainteresowanie, uwiarygodnić organizację;

o osiągnąć pełną kontrolę nad mierzalnymi i niemierzalnymi wartościami organizacji.

Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie nie tylko działa zgodne z obowiązującym prawem, ale również przestrzega wysokich norm etycznych i moralnych. Wówczas kwestie społeczne i ekologiczne są zintegrowane z jego strategią.

Mówi się o trzech głównych filarach takiego działania :

o zasada zrównoważonego rozwoju – oznacza to gospodarowanie dostępnymi zasobami w taki sposób, by nie ograniczać możliwości rozwoju w przyszłości.

o zasada odpowiedzialności, ponoszonej przez firmę za działania, które pociągają za sobą skutki dla wielu różnych grup interesariuszy. W praktyce zasada ta jest rozumiana, jako obowiązek przedsiębiorstw do ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny, np. zapewnienie systemu przetwarzania odpadów czy oczyszczania ścieków;

o zasada przejrzystości, która przejawia się w sporządzaniu okresowych raportów analizujących działania przedsiębiorstwa i ich skutki oraz udostępnianiu tych informacji szerokiej grupie interesariuszy.

Dokonując reasumpcji prezentowanych poglądów wspierających podejście CSR oraz przeciwników angażowania się przedsiębiorstwa w problemy społeczne najważniejsze argumenty obu stron przedstawiono w poniższej tabeli

WYBRANE OPINIE NA TEMAT O ODPOWIEDZIALNOŚCISPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW
„PRZECIW” „ZA”
o zysk – jedyny cel przedsiębiorstwao ukryte społeczne koszty odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw

o zbyt wielka władza w rękach przedsiębiorców

o brak „umiejętności społecznych”

o przejmowanie zysku stockholderów

o przedsiębiorstwo nie jest podmiotem moralnym – nie musi ponosić odpowiedzialności

o obowiązek „rehabilitacji i ponoszenia odpowiedzialności za eksploatowanie zasobów naturalnycho poprawa wizerunku firmy

o wzrost konkurencyjności firmy

o dostosowanie się do wymogów i potrzeb społeczeństwa

o odciążenie państwa od ustalania działań w obszarze społecznym

o możliwość ukazania postępowania etycznego

o zniwelowanie krótkookresowych kosztów przez długookresowe korzyści

Źródło: Opracowanie własne na podstawie; Rojek – Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007.

Być może niektóre organizacje nie zechcą zaangażować się w działalność prospołeczną, jednak w myśl Żelaznego Prawa Odpowiedzialności „w długim okresie firmy, które nie użyją swojej siły w sposób zgodny z oczekiwaniami społeczeństwa, będą zmierzać do jej utraty[11].

Kroik Janusz, Bachorski-Rudnicki Marek / Problemy Jakości 03/2011 „Przedsiębiorstwo, jako obiekt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)”


[1] Bankier.pl, Koncepcja CSR. 24 lipiec 2007

[2] Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993, s.127-128.

[3] Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s.114

[4] Argumentacja Aluchna M., z Katedry Teorii Zarządzania SGH, Przegląd Corporate Governance / http://www.pid.org.pl, 04.07.2009

[5] Jensen, M. C. , Value maximization, stakeholder theory and the corporate objective function, Harvard Business School, Working Paper, 2001,  no. 01

[6] Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 21-25

[7] Bankier.pl, Koncepcja CSR. 24 lipiec 2007

[8] Bakan Joel, Jerzy Paweł Listwan ” Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006

[9] Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wyd. AE, Wrocław,  Wydanie 15-01-07, Op.cit.

[10] Gasiński T., BDO Spółki Giełdowe nr 2 (3) Luty 2009 , CSR – ostatni element układanki zwanej biznesem

[11] Davis K., Blomstrom R., Business and its environment, New York: McGraw-Hill, 1966, s. 174.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s