W dniu 13.06.2011 z Dziennikiem Gazetą Prawną ukazała się publikacja Mediaplanet pt. Kompendium CSR. To już kolejne wydanie dodatku poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kompendium otwiera wprowadzenie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso pt.”Strategia Europa 2020 oznacza rownież odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski.”

Tematem przewodnim szóstej edycji Kompendium jest angażowanie kluczowych grup interesariuszy w procesy decyzyjne, życie firmy i zarządzanie strategią społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przygotowane przez zespół Partnera Merytorycznego artykuły prezentują kluczowe wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć firmy chcące interaktywnie współpracować z otoczeniem, najważniejsze trendy w tym zakresie na świecie i w Polsce, a także praktyczne wskazówki i przydatne narzędzia.

Kompendium 2011 dostępne jest w wersji PDF.

Źródło: CSRinfo.org

Jury konkursu Verba Veritatis organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) oraz Akademię Leona Koźmińskiego uznało rozprawę doktorską pani Marty Makowskiej na temat standardów etycznych marketingu farmaceutycznego za najlepszą spośród 12 prac zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu. W nagrodę laureatka otrzyma nagrodę w wysokości 3000 złotych ufundowaną przez KPF. Wyróżniono również pracę pracowniczki FOB – Magdaleny Pachulskiej.

Jury, którego skład stanowili dr Bolesław Rok (Przewodniczący Jury, Centrum Etyki Biznesu), Liliana Anam (CSR Info), Małgorzata Niewiarowska (EGB Investments, Przewodnicząca Komisji Etyki KPF), Monika Stec (Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Krzysztof Grabowski (Ekspert w dziedzinie etyki biznesu i ładu korporacyjnego) oraz Andrzej Roter (Dyrektor Generalny KPF), doceniło wyczerpujące opisanie badanego zagadnienia oraz uwzględnienie wiedzy o najnowszych trendach w zakresie etyki biznesu. Zwycięska praca została napisana w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Lewickiej-Strzałeckiej.- To pierwsza praca doktorska analizująca standardy etyczne realizowane w praktyce przez sektor farmaceutyczny w Polsce. Istotność i aktualność tej tematyki została w ostatnich dniach potwierdzona przez Komisję Europejską, która właśnie rozpoczyna publiczny dialog w zakresie przejrzystości i standardów etyki w przemyśle farmaceutycznym oraz dostępności leków w Europie. Zarówno instytucjom publicznym, jak i głównym uczestnikom rynku zaproponowano szereg możliwości podjęcia aktywnej współpracy w zakresie etyki i odpowiedzialności tego sektora. Jak wskazuje praca mgr Marty Makowskiej, w Polsce jest to obszar bardzo zaniedbany, zaś znaczące zróżnicowanie standardów etycznych pomiędzy dostawcami leków innowacyjnych i generycznych zaburza efektywne funkcjonowanie rynku. Można mieć nadzieję, że odpowiednie instytucje publiczne w Polsce, a także cały sektor farmaceutyczny,  podejmą wyzwanie sformułowane przez Komisję Europejską. Dobrym punktem wyjścia może być nagrodzona praca. – stwierdził przewodniczący Jury, dr Bolesław Rok.
Laureaci konkursu

Do tegorocznej edycji konkursu Verba Veritatis prace zgłosili studenci różnorodnych uczelni. Wśród nich są politechniki, uniwersytety i uczelnie ekonomiczne, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Po raz pierwszy w pięcioletniej historii konkursu jedna ze zgłoszonych prac została napisana po angielsku. Zróżnicowana była także tematyka prac biorących udział w konkursie. W przeważającej większości autorzy badali różne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyjmowali zarówno perspektywę teoretyczną (ocena relacji pomiędzy CSR, a nierównościami występującymi na rynku pracy), jak i praktyczną, opartą na studiach konkretnych przypadków stosowania zasad CSR w globalnych korporacjach i niewielkich polskich firmach. – Tegoroczny konkurs potwierdza dwie obserwacje. Po pierwsze zainteresowanie tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów i młodych naukowców systematycznie rośnie, o czym świadczy spora liczba prac nadesłanych na konkurs. Po drugie rośnie poziom merytoryczny prac zgłaszanych na konkurs. To świadczy o tym, że wiedza o CSR się pogłębia, co stwarza realną szansę, że jej praktyczne zastosowanie będzie coraz powszechniejsze i przestanie być traktowane jak ładna laurka, a zostanie uznane za funkcję niezbędną do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Według mnie rola CSR właśnie teraz, po kryzysie zaufania, będzie rosła. A wyniki konkursu Verba Veritatis i poziom zgłoszonych do niego prac dowodzą, że w Polsce mamy już spore grono ludzi, którzy posiadają niezbędną wiedzę w tym obszarze. – komentuje wyniki Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF, organizatora konkursu.

Nagrodę specjalną, ufundowaną przez Krzysztofa Grabowskiego oraz Andrzeja Rotera, otrzymała praca magisterska napisana na Uniwersytecie Gdańskim. – Autorka, mgr Agnieszka Nowak, w interesujący sposób omawia zasady etyki biznesu funkcjonujące na rynku finansowym, począwszy od uniwersalnego Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, poprzez zasady opracowane przez organizacje branżowe, skończywszy na indywidualnych, bardziej szczegółowych zbiorach przyjętych do stosowania przez poszczególne podmioty. Szczególnie cenny jest rozdział przedstawiający, na bazie dostępnych badań, korzyści ekonomiczne wynikające ze stosowania zasad etycznych przez banki i inne instytucje finansowe. – relacjonuje Krzysztof Grabowski, niezależny ekspert i członek Jury Konkursu.

V edycja Konkursu Verba Veritatis odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacji Konsumentów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich .

Wręczenie nagród laureatom Konkursu Verba Veritatis odbyło się podczas konferencji pt. „Prakseologiczne i etyczne aspekty przywództwa w biznesie”, która odbyła się 21 października.

Laureaci V edycji Konkursu:

I Miejsce: Marta Makowska „Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego” – Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
II Miejsce: Dominik Stanny „Teoria interesariuszy R.E. Freemana – między ekonomią a etyką” – Katolicki Uniwersytet Lubelski
III Miejsce: Marek Bachorski – Rudnicki „Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie.” – Politechnika Wrocławska

WYRÓŻNIENIA:

Ewelina Trojnar „Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Katarzyna Kubiak „Odpowiedzialność społeczna korporacji międzynarodowych jako źródło przewagi konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa SABMiller plc i polskiej filii – Kompanii Piwowarskiej S.A.” – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Magdalena Pachulska „Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kształtowania wizerunku firmy na przykładzie PKN ORLEN” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NAGRODA SPECJALNA:

Agnieszka Nowak „Kodyfikacja, implementacja i stosowanie dobrych praktyk przez instytucje finansowe” – Uniwersytet Gdański

Źródło: Materiały prasowe

http://old.fob.org.pl/najlepsze-prace-o-etyce-biznesu-nagrodzo-259_4052.htm